آرشیو اخبار - 29 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس زیار : ایزومر، زمینه توسعه هدفمند صنایع تکمیلی پتروشیمی را فراهم می کند

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: با جمع آوری بانک جامع اطلاعاتی صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته در قالب مجموعه ایزومر، زمینه برنامه ریزی هدفمند برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی فراهم می شود.
۲۹ فروردین ۱۳۹۲ ۱۴:۲۳