آرشیو اخبار - 06 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حرکتی منطقی به سمت استقرار کامل EFQM

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن دریافت تقدیرنامه سه ستاره در سومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، خود را برای آینده ای پویا و متعالی آماده می کند.
۶ فروردین ۱۳۹۲ ۰۹:۵۵
صفحه ۱ از ۳