آرشیو اخبار - 11 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همکاری مشترک پتروشیمی خوزستان و فجر / پاکسازی خور زنگی شرقی از وجود پسماندها

به همت اداره HSE شرکت پتروشیمی خوزستان و شرکت پتروشیمی فجر ، خور زنگی شرقی از وجود پسماندها پاکسازی شد.
۱۱ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۳۸
صفحه ۱ از ۱۱