آرشیو اخبار - 19 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سمینار اخلاق حرفه ای نظارت و بازرسی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نخستین سمینار اخلاق حرفه ای نظارت و بازرسی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد
۱۹ دی ۱۳۹۲ ۱۱:۳۸