آرشیو اخبار - 23 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجمع روابط عمومی های پتروشیمی در جایگاه نخست جشنواره روابط عمومی ها

مجمع روابط عمومی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به رتبه اول در بخش بهترین روابط عمومی دیجیتال در سطح استانی جشنواره روابط عمومی های برتر کشور دست یافت.
۲۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۱
صفحه ۱ از ۳