آرشیو اخبار - 03 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

واحدهای پلیمری سبک و سنگین پتروشیمی جم در حال تولید با ظرفیت طراحی

رئیس مجتمع پتروشیمی جم گفت: ببررسی و بازبینی مستمر فعالیت های این مجتمع عظیم در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.
۳ دی ۱۳۹۲ ۱۳:۴۹
صفحه ۱ از ۱۱