آرشیو اخبار - 08 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شعری مقدم در همایش کنترل ابراز دقیق : پتروشیمی پیشرو در توسعه و ساخت ابزار دقیق

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امروز در صنعتی به اهمیت و دقت پتروشیمی توانسته ایم در زمینه ساخت و توسعه تجهیزات ابزار دقیق گام های جدید و جدی برداریم.
۸ دی ۱۳۹۲ ۱۸:۱۳