آرشیو اخبار - 29 بهمن 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه با عمل به آیات آسمانی

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هدف اصلی نزول قرآن، حفظ و قرائت آن نیست بلکه تدبر و عمل به آیات است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۲