آرشیو اخبار - 30 بهمن 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

معرفی برگزیدگان اولین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در سطح وزارت نفت

اولین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در سطح وزارت نفت با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۷:۴۱
صفحه ۱ از ۷