آرشیو اخبار - 21 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرصت های جدید سرمایه گذاری صنایع تکمیلی آماده ارائه است

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: فرصتهای جدید سرمایه گذاری صنایع تکمیلی در مسیر خط لوله اتیلن غرب آماده ارائه است.
۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۲:۱۲
صفحه ۱ از ۲