آرشیو اخبار - 26 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سبد محصولات هلدینگ خلیج فارس متنوع می شود

مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: سبد محصول این هلدینگ با وارد شدن واحد اوره پتروشیمی هرمز متنوع تر خواهد شد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۰۳
صفحه ۱ از ۳