آرشیو اخبار - 27 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

متانول شرکت پتروشیمی زاگرس در قاره سبز

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زاگرس گفت: اولین محصول پتروشیمی زاگرس بعد از تعلیق تحریم پتروشیمی به اروپا صادر شد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۵