آرشیو اخبار - 01 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

35 کاتالیست بومی شده پتروشیمی آماده واگذاری جهت تجاری سازی

قرارداد تجاری سازی دانش فنی بومی شده کاتالیست تولید محصولات پلی الفینی بین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی لرستان امضا شد.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۱:۰۲
صفحه ۱ از ۲