آرشیو اخبار - 10 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ده سال معافیت مالیاتی ، 4 سال تخفیف 25 درصدی خوراک

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت : امروز آماده صادرات دانش های فنی کسب شده در صنعت پتروشیمی هستیم.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۲۸
صفحه ۱ از ۲