آرشیو اخبار - 11 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

وزارت نفت از بومی سازی فناوری های نوین حمایت می کند

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: خودکفایی و بومی سازی در صنعت نفت به عنوان یک اولویت مورد حمایت کامل وزارت نفت است.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۵۷
صفحه ۱ از ۳