آرشیو اخبار - 28 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

باید رویکرد روابط عمومی از نگاه سنتی به نگاه علمی تغییر کند

رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار تغییر رویکرد روابط عمومی از نگاه سنتی به نگاه علمی شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۷:۳۲
صفحه ۱ از ۷