آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس بیات: کلید نجات کشور در دست پژوهشگران و فناوران داخلی است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت : امروز بیش از بیش به فلسفه شعار ما می توانیم پی می بریم.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۴۳
صفحه ۱ از ۲