آرشیو اخبار - 11 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انجام تعمیرات اساسی بزرگترین کارخانه لاستیک مصنوعی کشور به دست متخصصان داخلی

بزرگترین کارخانه لاستیک مصنوعی در شرکت بسپاران بندرامام توسط متخصصین داخلی با موفقیت مورد تعمیرات اساسی و در مدار تولید قرار گرفت .
۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۰۸
صفحه ۱ از ۵