آرشیو اخبار - 13 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همسنگ سازی قیمت خوراک‌های مایع و گاز واحدهای پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برنامه همسنگ سازی قیمت خوراک‌های مایع و گاز واحدهای پتروشیمی خبر داد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۳۴