آرشیو اخبار - 19 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنعت پتروشیمی ایران با شتاب در حال پیشرفت است

دکتر محمود احمدی نژاد گفت: صنعت پتروشیمی ایران با شتاب در حال پیشرفت است و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مهم از اولویت های کاری دولت به شمار می رود.
۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۱۷:۱۷
صفحه ۱ از ۴