آرشیو اخبار - 20 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

طرح های مهر ماندگار پتروشیمی نماد توسعه اقتصادی است

طرح های مهر ماندگار پتروشیمی با شتاب در حال ساخت بوده و این پروژه ها نماد توسعه اقتصادی است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۴۱