آرشیو اخبار - 21 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در احکامی جداگانه، مدیر بازرگانی خارجی و سرپرست بازرگانی داخلی این شرکت را منصوب کرد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۱۹
صفحه ۱ از ۸