آرشیو اخبار - 25 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی مقام نخست خصوصی سازی در کشور و وزارت نفت

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت : ٢٠ درصد خصوصی سازی های انجام شده در کشور متعلق به صنعت پتروشیمی است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۳۲
صفحه ۱ از ۲