آرشیو اخبار - 07 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قرار گرفتن موفقیت آمیز توربو اکسپندر واحد الفین شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در مدار تولید

دستگاه توربو اکسپندر واحد الفین بطور موفقیت آمیز در مدار تولید قرار گرفت.
۷ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۱۹
صفحه ۱ از ۲