آرشیو اخبار - 08 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مهندس بیات از مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) بازدید کرد.
۸ خرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۱۹
صفحه ۱ از ۵