آرشیو اخبار - 12 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

واگذاری بیش از 28 میلیارد سهم در قالب سهام 34 شرکت زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از واگذاری سهام 34 شرکت زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال های 1384 تا 1392 خبر داد.
۱۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۷:۵۱
صفحه ۱ از ۲