آرشیو اخبار - 15 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت و بکارگیری موفقیت آمیز آغازگر ساخت داخل در واحد PVC پتروشیمی بندرامام

با بومی سازی یک آغازگر مهم در پتروشیمی بندرامام گامی دیگر در جهت خودکفایی و قطع واردات برداشته شد .
۱۵ تیر ۱۳۹۲ ۱۵:۲۸
صفحه ۱ از ۶