آرشیو اخبار - 16 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 181 درصدی سهم محصولات پتروشیمی در جهان

سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی با رشد 181 درصدی از 1 / 1 درصد در سال 84 به 4 / 2 درصد در پایان سال 91 رسید.
۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۵۱