آرشیو اخبار - 17 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بومی سازی کاتالیست واحد VCM بندرامام با صرفه اقتصادی 2 میلیون یورو در سال

با بومی سازی کاتالیست واحد VCM پتروشیمی بندرامام 2 میلیون یورو در سال صرفه جویی خواهد شد.
۱۷ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۴۴
صفحه ۱ از ۴