آرشیو اخبار - 24 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

طراحی پایلوت دستگاه RPB در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

به همت متخصصان و پژوهشگران پژوهش و فناوری پتروشیمی پایلوت دستگاه RPB - بستر پرشده چرخان (Rotating Packed Bed) – ساخته شد.
۲۴ تیر ۱۳۹۲ ۱۱:۲۴
صفحه ۱ از ۳