آرشیو اخبار - 25 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فراخوان طراحی نشانه (لوگو) پنجاه سالگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی قصد دارد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس این شرکت نشانه ویژه ای طراحی و معرفی نماید.
۲۵ تیر ۱۳۹۲ ۱۱:۱۳
صفحه ۱ از ۲