آرشیو اخبار - 08 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی استان خوزستان

دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی استان خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور، 11 و 12 تیر در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی(ماهشهر) برگزار می شود.
۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۰۰