آرشیو اخبار - 28 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همسویی صنعت پتروشیمی با برنامه های اعلامی وزیر نفت

اولین جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم برگزار شد.
۲۸ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۳۸