آرشیو اخبار - 30 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 64 درصدی فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور

میزان تولید محصولات پتروشیمی با 6 / 3 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3 / 14 میلیون تن تا پایان تیر 92 رسید.
۳۰ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۴۶
صفحه ۱ از ۲