آرشیو اخبار - 05 اَمرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قهرمانی شرکت پتروشیمی زاگرس در مسابقات تیراندازی

مسابقات تیر اندازی با تفنگ بادی کارکنان شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس جنوبی با قهرمانی تیم شرکت پتروشیمی زاگرس پایان یافت.
۵ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۳:۱۰
صفحه ۱ از ۵