آرشیو اخبار - 10 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعضای شورای فرهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شدند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در احکام جداگانه 8 عضو شورای فرهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را منصوب کرد.
۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۴:۱۶
صفحه ۱ از ۲