آرشیو اخبار - 13 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

وزیری هامانه قائم مقام وزیر نفت شد

وزیر نفت با صدور حکمی سیدکاظم وزیری هامانه را به عنوان قائم مقام خود معرفی کرد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۳۲