آرشیو اخبار - 25 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز جهش جدید صنعت پتروشیمی با حضور بخش خصوصی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ایران با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی می تواند به اهداف خود برسد.
۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۴۳
صفحه ۱ از ۵