آرشیو اخبار - 30 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست امور حسابرسی داخلی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی سرپرست امور حسابرسی داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را منصوب کرد.
۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۲۳
صفحه ۱ از ۳