آرشیو اخبار - 06 شهریور 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید 102 درصدی محصولات پلیمری در بسپاران

با تولید 1922 تن در روز محصول پلیمری در واحدهای بسپاران بندرامام، رکورد تولید معادل 102 درصد ظرفیت اسمی پوشش داده است.
۶ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۴۳