آرشیو اخبار - 13 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مؤید حسینی صدر: واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس با پختگی انجام شود /حاکمیتی ماندن سهام هلدینگ خلیج فارس قابل بررسی است

رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس گفت: بهتر است واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس به آهستگی و با پختگی انجام شود از این رو پیشنهاد معاون وزیر نفت مبنی بر «حاکمیتی ماندن ۳۸ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس» قابل بررسی است.
۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۸
صفحه ۱ از ۸