آرشیو اخبار - 18 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیوندی، نماینده پتروشیمی در هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت

با حکم وزیر نفت، محمد حسن پیوندی به عنوان نماینده پتروشیمی در هیات رئیسه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت منصوب شد.
۱۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۰:۱۴