آرشیو اخبار - 20 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فراخوان انتخاب سخنگوی وزارت نفت

وزارت نفت در نظر دارد فردی را از بین همکاران این وزارتخانه به عنوان سخنگو انتخاب کند.
۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۲۰