آرشیو اخبار - 29 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازسازی اساسی مبدل حرارتی واحد بوتن-1 پتروشیمی جم به همت متخصصان داخلی

مبدل حرارتی سیستم RU واحد (بوتن-۱) با مدیریت و محوریت واحد خودکفایی در داخل کشور مورد بازسازی اساسی قرار گرفت
۲۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۹
صفحه ۱ از ۲