آرشیو اخبار - 30 مهر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: قراردادهای هلدینگ خلیج فارس بازنگری می شود

مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: قراردادهای این شرکت با هدف حمایت از حقوق سهام داران این شرکت بازنگری خواهد شد.
۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۱۷