آرشیو اخبار - 19 آبان 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

محمد هاشم زاده مدیر عامل پتروشیمی جم شد

با تصویب هیئت مدیره پتروشیمی جم، مهندس محمد هاشم زاده به عنوان مدیر عامل پتروشیمی جم انتخاب شد.
۱۹ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۵۳