آرشیو اخبار - 16 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام پتروشیمی در جامه ای نو و در یکصد صفحه منتشر شد

شصت و هفتمین شماره پیام پتروشیمی با چهره ای تازه منتشر شد.
۱۶ آذر ۱۳۹۲ ۱۱:۱۲
صفحه ۱ از ۱۱