آرشیو اخبار - 02 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه شرکت پتروشیمی جم

هاشم زاده مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه پتروشیمی جم عنوان کرد.
۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۲۹
صفحه ۱ از ۲