آرشیو اخبار - 26 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه پارس از آزمایشگاه مرکزی مجتمع پتروشیمی جم

انشجویان دانشگاه پارس شهرستان مهر دریک بازدید علمی از آزمایشگاه مرکزی این شرکت بازدید کردند
۲۶ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۵۵
صفحه ۱ از ۶