آرشیو اخبار - 04 آذر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولویت ما تجاری سازی دانش، خلق ارزش افزوده اقتصادی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تجاری سازی پژوهش ها را عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دانست و افزود: ایده ها برای تبدیل شدن به یک کسب وکار موفق و سود آور، باید تجاری سازی شوند.
۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۷:۰۷
صفحه ۱ از ۷